• 🚁 انتقال بیمار توسط بالگرد اورژانس هوایی به بندرعباس
  🚁 انتقال بیمار توسط بالگرد اورژانس هوایی از بیمارستان فارابی بستک به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

 • تقدیر و تشکر از خیر محترم جناب آقای عبدالرحیم حاجی محمد ارجمند و نماینده محترمشان
  تقدیر و تشکر از خیر محترم جناب آقای عبدالرحیم حاجی محمد ارجمند و نماینده محترمشان

 • انتقال بیمار توسط بالگرد اورژانس 115
  انتقال بیمار با خونریزی فعال معده از بستک به بیمارستان شهید محمدی ، توسط بالگرد اورژانس 115

 • بازدید فرماندار و مسئولین شهرستان بستک
  بازدید فرماندار و مسئولین شهرستان بستک از بیماران بستری بیمارستان فارابی بستک

 • سال 1397
  پرسنل زحمتکش اورژانس نیز اینگونه به استقبال سال نو رفتند...

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

 هرمزگان -شهرستان بستک -بلوار امام خمینی -بلوار دکتر سعیدی

کد پستی :7961943137        فاکس : 44323363         ایمیل:bastakhospital@gmail.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved