• خارج کردن تومور3کیلویی از لگن بیمار در بیمارستان فارابی بستک صورت گرفت
  خارج کردن تومور3کیلویی از لگن بیمار در بیمارستان فارابی بستک صورت گرفت

 • بازدید از واحد تالاسمی و عیادت از بیماران در روز جهانی تالاسمی
  بازدید از واحد تالاسمی و عیادت از بیماران در روز جهانی تالاسمی

 • بازدید دکتر کهن ریاست بیمارستان به همراه آقای قربانی حراست بیمارستان در روز آزمایشگاه و تقدیم گل به پرسنل زحمتکش آزمایشگاه
  بازدید دکتر کهن ریاست بیمارستان به همراه آقای قربانی حراست بیمارستان در روز آزمایشگاه و تقدیم گل به پرسنل زحمتکش آزمایشگاه

 • بازدید ریاست دانشگاه
  بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان فارابی بستک

 • بازدید ریاست دانشگاه
  بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان فارابی بستک

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

 هرمزگان -شهرستان بستک -بلوار امام خمینی -بلوار دکتر سعیدی

کد پستی :7961943137        فاکس : 44323363         ایمیل:bastakhospital@gmail.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved