صفحه اصلی > ریاست > مدیر مالی 

نام و نام خانوادگی : احمد جعفری

سمت : مدیر مالی

پست سازمانی : کارشناس بودجه

سابقه کار : 9 سال

شرح وظایف :

1-برنامه ریزی و سازماندهی عملیات در شناسنامه استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفا نقش موثر در تحقق بیمارستان

2-نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی بیمارستان با رعایت آیین نامه مالی و عملیاتی

3-تنظیم و نگهداری حساب ها و گزارشات به روش حسابداری تعهدی

4-بکارگیری نظام های پیشرفته مالی به منظور استفاده بهینه از منابع

5-مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی

6-برنامه ریزی به منظور شمارش موجودی انبار

7-تعیین و تفسیر خظط مشی مالی بیمارستان و اعلام آن به واحد های تابعه

8- همکاری با حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان منتخب

9-اعمال نظارت مالی بر ثبت ,نگهداری و کنترل موجودی کالا و دارایی های ثابت

10-بستن حساب ها در پایان سال و تهیه گزارشات مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع زیربط