صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزران 
نام و نام خانوادگی  پست سازمانی  سابقه کار  سمت 
فائقه پرآور  سوپروایزر  5 سال  سوپروایزر 
فاطمه محمد نژاد   سوپروایزر 6 سال  سوپروایزر 
حسام تنها  سوپروایزر  7 سال  سوپروایزر 
فاطمه ابوالقاسمی  سوپروایزر  4سال  سوپروایزر 
 سمیره بدویی  سوپروایزر  7سال سوپروایزر 

 

شرح وظایف :

1- کسب دستور و برنامهکار از مدیر خدمات پرستاری

2- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای زیربط با همکاری سایر مسئولین

3- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب

4- هدایت کارکنان در جهت ارتقا سطح کیفی مراقبت ها

5- ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی ، رفتارهای شغلی و اخلاقی

6- ثبت حوادث و وقایع غیر مترقبه، امار بیماران بدحال ، پذیرش شده ، ترخیصی و فوتی