صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری 

نام بخش : داخلی - جراحی

مسئول بخش : فاططمه زارعی

سابقه کار : 7 سال

تعداد تخت فعال : 21 تخت

تعداد پرسنل : 10 نفر

پیمانی : 1 نفر                             شرکتی : 2 نفر                               طرحی : 7 نفر

تعداد پزشکان بخش : 5 پزشک متخصص

تعداد خدمات : 3 نفر

نحوه پذیرش بیماران: پذیرش از اورژانس ، داخلی ،جراحی و اعصاب و روان