صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > بهداشت محیط 

نام واحد : بهداشت محیط

مسئول واحد : عبدالغفار بهرامی

سابقه کار : 18 سال

تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف :

نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستان اعم از بخش ها و محوطه - نظارت بر وضعیت آب شرب  بیمارستان - نظارت بر وضعیت دفع پسماند بیمارستان - فعالیت در زمینه بهداشت حرفه ای بیمارستان