نام واحد : تاسیسات

مسئول واحد : مهندس احسان زرقانی

سابقه کار : 10 سال

تعداد پرسنل : 9 نفر

شرح وظایف : تهویه ، سرویس ، راهبری ، تعمیر تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی و آب رسانی بیمارستان