صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > روابط عمومی 

نام واحد : روابط عمومی

مسئول واحد : یوسف ملک زاده

سابقه کار : 23 سال

تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف : هماهنگی جهت برگزاری مراسمات - تهیه و نصب پلاکارد و بنر مناسبت ها - تهیه گزارشات جلسات و برنامه ها و ارسال به دانشگاه