صفحه اصلي > بخش های درمانی > بخش های بستری > ccu 

نام بخش : ccu

مسئول بخش : جمیله بدخش

سابقه کار : 19 سال

تعداد تخت فعال : 5 تخت

تعداد پرسنل : 4 نفر

رسمی : 1 نفر                        شرکتی : 1 نفر                    پیمانی : 1 نفر                      طرحی : 1نفر

تعداد پزشکان بخش : 4 پزشک متخصص

تعداد خدمات : 1 نفر

شرح وظایف :

1- پذيرش و تحويل بيمار و مدارك بيمار

2- انجام معاينات فيزيكي لازم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروري

3- ارزيابي وضعيت درد و تدابير جهت تسكين درد

4- حمايت روحي- رواني بيمار و خانواده و به كارگيري روش هاي آرام سازي جهت كاهش اضطراب

5- آشناسازي بيمار جهت انجام روش هاي تشخيصي و درماني

6- ارائه بكارگيري تدابير پرستاري به منظور حمايت جسمي و رواني بيمار در حين انجام روش هاي تشخيصي و درماني تهاجمي و غيرتهاجمي

7- مانيتورينگ قلب،‌تشخيص ديس ريتمي هاي مختلف، اطلاع به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز ديس ريتمي هاي خطرناك

8- ارائه مراقبت هاي لازم پس از انجام روش هاي تشخيصي و درماني بخصوص روش هاي تهاجمي مانند:‌آنژيوگرافي، گذاشتن پيس ميكر از قبيل كنترل وضعيت هموديناميك، كنترل عوارض روش هاي درماني و آموزش مراقبت از خود به بيمار و خانواده.

9- هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتواني قلبي با توجه به وضعيت مددجو

10- مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمينه شيوه هاي مناسب زندگي، مراقبت از خود و مراقبت در منزل

11- انجام اينتوباسيون در موارد ضروري

12- اعلام كد و شروع اقدامات احياء قلب و ريه (CPR )

13- تنظيم و بكارگيريDC شوك در موارد ضروري

14- انجام مراقبت هاي پرستاري روتين بخشCCU به منظور تعديل فعاليت و استراحت مددجو

15- بررسي آزمايشات روتين بخش و گزارش مورد ضروري به پزشك

16- انجام ساكشن ترشحات راه هاي هوايي و لوله تراشه، تراكياستومي،‌osotracheal ،Nasotracheal

17- انجام حمايت هاي روانشناختي از بيماران و خانواده بيمار

18- بررسي و نظارت بر صحت عملكرد تجهيزات تخصصي بخش