صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > داروخانه 

نام واحد : داروخانه

مسئول فنی : محمد آزاد

عنوان پست سازمانی : مسئول داروخانه

تعدا پرسنل : 3 نفر

شرح وظایف :

بررسی موجودی تجهیزات و لوازم مصرفی داروها در داروخانه - درخواست از انبار مرکزی دارو تجهیزات - تحویل لوازم مصرفی ماهیانه بخش های بستری - آماده سازی و تحویل درخواست بیماران از بخش های بستری - دریافت نسخ سرپایی و تحویل دارو به بیمار - بررسی تاریخ انقضای داروهای موجود در داروخانه - بررسی دمای نگهداری داروهای یخچالی موجود در داروخانه - بررسی کسورات احتمای بیمه ای در پرونده یبیماران هنگام ترخیص