صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > کودکان و نوزادان 

نام بخش : کودکان و نوزادان

مسول بخش : پروین گشوئی زاده

سابقه کار : 24 سال

تعداد تخت فعال : 16 تخت

تعداد پرسنل : 6 نفر

پیمانی : 2 نفر            شرکتی : 2 نفر          قراردادی : 1 نفر            طرحی : 1 نفر

تعداد پزشکان بخش : 2 نفر متخصص

تعداد خدمات : 3 نفر

نحوه پذیرش بیماران : مستقیم از مطب ،کلنیک و اورژانس