صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > داخلی-جراحی 

بخش داخلی-جراحی

مسئول بخش:فاطمه زارعی

سابقه کار: 8 سال

تعداد تخت: 21

تعداد پرسنل:11 نفر

پیمانی:2     شرکتی:4      طرحی:5

تعداد پزشکان: 3

تعداد خدمات:3

نحوه پذیرش: از کلینیک بیمارستان و اورژانس و از اتاق عمل