• بازدید دکتر کهن ریاست بیمارستان به همراه آقای قربانی حراست بیمارستان در روز آزمایشگاه و تقدیم گل به پرسنل زحمتکش آزمایشگاه
  بازدید دکتر کهن ریاست بیمارستان به همراه آقای قربانی حراست بیمارستان در روز آزمایشگاه و تقدیم گل به پرسنل زحمتکش آزمایشگاه

 • بازدید ریاست دانشگاه
  بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان فارابی بستک

 • بازدید ریاست دانشگاه
  بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان فارابی بستک

 • کلنگ ساختمان دیالیز
  کلنگ ساختمان دیالیز بیمارستان فارابی بستک به زمین خورد

 • نوبت دهی تلفنی
  اعلام شماره تماس با سیستم نوبت دهی تلفنی

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

 هرمزگان -شهرستان بستک -بلوار امام خمینی -بلوار دکتر سعیدی

کد پستی :7961943137        فاکس : 44323363         ایمیل:bastakhospital@gmail.com

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved