صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > آزمایشگاه 

نام واحد : آزمایشگاه

مسئول واحد: دنیا انوری

تعداد پرسنل : 8 نفر

تعداد منشی : 1 نفر

تعداد خدمات : 1 نفر

آزمایشات مورد نظر : بیوشیمی،هماتولوژی ،سرولوژی ،یورین پارازیت ،میکروب شناسی ، بانک خون