صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > رادیولوژی و سونوگرافی 

نام بخش : رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول بخش : شمسیه امام

سابقه کار : 20 سال

تعداد پرسنل : 9 نفر

رسمی : 4 نفر            پیمانی : 4 نفر         طرحی : 1 نفر

تعداد خدمات : 1 نفر

نحوه پذیرش بیمار :

1- رادیوگرافی ساده بدون نوبت دهی قبلی در سه شیفت صبح ، عصر و شب برای بیماران بستری و سرپایی

2-رادیوگرافی با ماده حاجب با نوبت دهی قبلی در شیفت صبح

3- سونوگرافی بیماران بستری بدون نوبت دهی قبلی

4- سونوگرافی بیماران سرپایی با نوبت دهی قبلی تلفنی و حضوری