صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های پاراکلینیک > رادیولوژی و سونوگرافی 

نام بخش : رادیولوژی و سونوگرافی

مسئول بخش : شمسیه امام

نام پزشک بخش : دکتر محمد صابر مرتضوی

سابقه کار : 22 سال

تعداد پرسنل : 10 نفر

رسمی : 4 نفر            پیمانی : 4 نفر         طرحی : 1 نفر

تعداد خدمات : 1 نفر

مجهز به دستگاه رادیوگرافی ، دستگاه سونوگرافی ، دستگاه پروسور ، رادیوگرافی پرتابل

نحوه پذیرش بیمار :

1- رادیوگرافی ساده بدون نوبت دهی قبلی در سه شیفت صبح ، عصر و شب برای بیماران بستری و سرپایی

2-رادیوگرافی با ماده حاجب با نوبت دهی قبلی در شیفت صبح

3- سونوگرافی بیماران سرپایی و بستری با نوبت دهی قبلی تلفنی و حضوری

4- پذیرش بیماران رادیوگرافی بستری از طریق تاییدیه درخواست بخش های دیگر

5- پذیرش بیماران بستری و اورژانسی بدون نوبت دهی قبلی

6-سونوگرافی و رادیولوژی بیمارانی که قابل انتقال به بخش رادیولوژی نیستند از طریق پرتابل بر بالین بیمار در بخش های بستری صورت میگیرد.