صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های سرپایی > همودیالیز 

همودیالیز

نام واحد:همودیالیز

مسئول واحد:مهرنوش حاتمیان

سابقه کار:17 سال

تعداد پرسنل: 4 نفر پرستار-یک نفر نیروی خدمات

شرح وظایف:

1)    پذیرش و ارزیابی مددجو قبل از دیالیز

2)    بررسی و حمایت روانی جسمی مددجو جهت دیالیز

3)    بررسی وضعیت مددجو از نظر هپاتیت و HIV و انجام تدابیر لازم در صورت مثبت بودن آزمایشات  مربوطه

4)    برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون بر اساس ضوابط مربوطه

5)     آموزش به پرسنل جدیدالورود

6)    بررسی راههای دستیابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکن

7)    انتخاب صافی مناسب و آماده نمودن دستگاه دیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو

8)    اتصال بیمار به دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشک و راههای دستیابی عروق و تنظیم دستگاه بر اساس نیازهای خاص

9)    انجام و بررسی آزمایشات قبل و حین و بعد از دیالیز و تعیین شرایط مددجو

10)  هماهنگی ،کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاههای دیالیز و سیستم RO

11)  تعیین و محاسبه میزان کفایت دیالیز در بیماران و اتخاذ تصمیمات لازم با نظر پزشک

12)  انجام کشت های منظم از دستگاه دیالیز

13)  هماهنگی جهت انجام کشت میکروبی ماهانه و شیمیایی سه ماهه دستگاه RO

14)  تعیین نیازهای آموزشی پرسنل واحد همودیالیز و برنامه ریزی و انجام آموزش لازم بر اساس نیاز

15)  تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزشهای لازم