صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

اسامی پزشکان متخخص و عمومی بیمارستان فارابی بستک

نام و نام خانوادگی سمت یا نوع تخصص  رابطه استخدامی 
 دکتر محمد کهن رئیس بیمارستان           رسمی 
 دکتر زینل رنجبر بیهوشی           رسمی 
 دکتر محمد سعید سعیدی داخلی        قراردادپرکیس 
 دکتر عبدالحمید جباری اطفال            پیمانی 
 دکتر محمد صابر مرتضوی رادیولوزی و سونوگرافی           رسمی 
 دکتر عماد ثنایی اعصاب و روان       قرارداد پرکیس 
 دکتر فاطمه جدکاره زنان و زایمان           پیمانی 
 دکتر بهنام حنایی جراحی عمومی           پیمانی
 دکتر سید جعفر برزانیان داخلی          ضریب کا 
 دکتر راحیل رحیمی اطفال          ضریب کا 
 دکتر فرید نیک نام داروساز            طرح 
 دکتر محمد وشاق چشم پزشک         پاره وقت 
 دکتر محمد رضا ابراهیمی نیا ارتوپد         پاره وقت 
 دکتر امیر یار احمدی  پزشک عمومی           طرح 
 دکتر محمد امین خواجوی پزشک عمومی   رسمی-آزمایشی 
 دکتر مرجان حسینی پزشک عمومی            طرح 
 دکتر فاطمه حقیقی پزشک عمومی            طرح 
 دکتر احمد هیهات پزشک عمومی      قراردادپرکیس 
 دکتر ماریه نامی پزشک عمومی      قراردادپرکیس 
 دکتر حسن مدنی پزشک عمومی         رسمی