صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

اسامی پزشکان متخخص و عمومی بیمارستان فارابی بستک

 

نام و نام خانوادگی

سمت یا نوع تخصص 

رابطه استخدامی 

 دکتر محمد کهن

رئیس بیمارستان 

         رسمی 

 دکتر زینل رنجبر

بیهوشی 

         رسمی 

 دکتر محمد سعید سعیدی

داخلی 

         قراردادپرکیس 

 دکتر عبدالحمید جباری

اطفال 

          پیمانی 

 دکتر محمد صابر مرتضوی

رادیولوزی و سونوگرافی 

         رسمی 

 دکتر موسی کیانی چلمردی

اعصاب و روان 

         طرحی

 دکتر فاطمه جدکاره

زنان و زایمان 

         پیمانی 

 دکتر بابک حسینی

جراحی عمومی 

        ضریب کا

 دکتر صدیقه رئیسیان

داخلی 

        ضریب کا 

 دکتر مرضیه فرازنده

قلب

        ضریب کا 

 دکتر عبدالله شجاعی

داروساز 

          طرح 

 دکتر محمود دهقان

چشم پزشک 

         پاره وقت 

 دکتر مریم مشکواه

 زنان و زایمان

          طرح

 دکتر هدی مربوطی

 پزشک عمومی

          طرح 

 دکتر محمد امین خواجوی

پزشک عمومی 

        رسمی-آزمایشی 

 دکتر شهرزاد دهتائی

پزشک عمومی 

          طرح 

 دکتر سمیرا خلیلی

پزشک عمومی 

          طرح 

 دکترساره کمالی

پزشک عمومی 

       قراردادپرکیس 

 دکتر ماریه نامی

پزشک عمومی 

       قراردادپرکیس 

 دکتر حسن مدنی

پزشک عمومی 

       رسمی

دکتر مجید طلائیان

پزشک عمومی

        رسمی

دکتر امین شعاع کاظمی

متخصص آزمایشگاه

        طرحی