صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های سرپایی > اتاق عمل 

اتاق عمل

نام واحد: اتاق عمل

مسئول واحد: نازیلا بنی عباسی

سابقه کار:24سال

تعداد پرسنل فعلی:      اتاق عمل:6 نفر         بیهوشی:6نفر

شرح وظایف:

گروههای مختلفی در اتاق عمل کار می کنند که برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب بایستی برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و کنترل و مدیریت منابع و امکانات صورت بگیرد و همچنین مدیریت زمان نیز باید صورت گیرد که تمامی اقدامات فوق جز شرح وظایف سرپرستار اتاق عمل است تا نهایتا جراحی ایمن و به موقع جهت بیماران انجام بشود.

وظایف سرپرستار

الف) برنامه ریزی

1-بررسی وضعیت موجود به منظور تعیین مشکلات مرتبط با اتاق عمل

2-تعیین خط مشی اتاق عمل

3-تنظیم برنامه کارکنان

4-تقسیم کار و تعیین وظایف کارکنان با توجه به توانمندی و کاردانی

5-برنامه ریزی جهت آشنایی کارکنان جدیدالورود به مقررات-استانداردها و شناخت کامل نسبت به اتاق عمل از نظر محیط فیزیکی - تکنولوژی و فرهنگی

6-برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری وسایل و عملکرد تجهیزات در هر شیفت

ب) سازماندهی

1-تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات درون بخشی

2-توجه به نیازهای کارکنان، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

3-ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر بخش ها

4- مشارکت و همکاری در اموزش کارکنان

5-برگزاری کنفرانس های درون بخشی جهت افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان

6- ثبت کلیه امور اتاق عمل نظیر درخواست ها- وقایع غیر مترقبه

7-تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان

ج) کنترل و نظارت

1-کنترل حضور و غیاب پرسنل

2-ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده کارکنان از طریق مشاهده-چک لیست ارزشیابی ها و دیدگاه همکاران

3-مراقبت از انجام صحیح تکنیک های ویژه در اتاق عمل

4- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اتاق عمل

5- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان