صفحه اصلی > ریاست > مدیرعامل 

نام  و نام خانوادگی : محمد کهن

سمت : رئیس بیمارستان

پست سازمانی :سرپرست مرکز بهداشتی درمانی

مدرک تحصیلی :دکترای حرفه ای

سابقه کار :18 سال