صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > مسئول اموال 

نام واحد :  اموال

مسول واحد : نورالدین ابراهیمی

سابقه کار : 4 سال

تلفن داخلی : 223-07644322233

شرح وظایف :

1- تنظیم فرم حواله اموال و اختصاص شماره به اموال غیر مصرفی (پس از خرید کالا توسط واحد کار پردازی و تنظیم فرم قبض انبار و حواله انبار توسط انبار دار و ارجاع توسط کارپردازی به واحد اموال ) با توجه به طبقه بندی مصوب ایلاغی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (فرم های 1 تا 14)

2-الصاق شماره به اموال خریداری شده و اخذ امضا از تحویل گیرندگان اموال و در نهایت اخذ امضاهای لازم از مقام های مجاز

3- تفکیک و توزیع نسخ فرم حواله اموال پس از تکمیل امضاهای لازم

4- ثبت مشخصات کالاهای خریداری شده که به آنها شماره اموال الصاق گردیده در دفاتر موضوع فرمهای 14 گانه

5- ثبت مشخصات اموال در سیستم رایانه ای با توجه به طبقه اموال

6- تنظیم فرم شماره 16 اموالی

7- ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها و قسمت ها براساس ( فرم تکمیل شده نقل و انتقالات داخلی اموال بین واحدها و قسمت ها پس از اخذ امضاهای مجاز ) و تنظیم فرم شماره 16اموالی با توجه به تغییرات اعمال شده و الصاق در قسمت مربوطه

8- رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و مصوبات هیات وزیران ابلاغی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت حفظ و حراست از اموال دولتی

9- تهیه و تنظیم لیست اموال اقساطی در پایان هر سال ( با توجه به اعلام لیست اقلام اقساطی و مستعمل توسط واحدها به امین موال )و انجام مکاتبات لازم جهت تشکیل کمیسیون تشخیص اموال اسقاط ، به منظور تنظیم صورتجلسه و حذف اقلام مورد اشاره از دفاتر اموال

10- تنظیم پروانه خروج مال از سازمان یا موسسه در مواقع ضروری با توجه به اعلام کتبی واحد درخواست کننده و اخذ امضاهای مجاز ، تحویل به واحد درخواست کننده، و ثبت مشخصات اموال خارج شده در دفاتر موضوع فرم 17 اموالی

11- تنظیم گزارش و صورتجلسه حوادث برای اموالی که در اثر سیل ، زلزله، سرقت و آتش سوزی یا به هر علت دیگری از بن رفته است پس از اعلام کتبی واحد ذیربط و طی مراحل قانونی با توجه به آیین نامه ها و قوانین و مقررات موضوع آیین نامه اموال دولتی منظور از حذف دفاتر اموال

12-  شمارش و کنترل و تایید لیست اقلام موجود در انبار و تنظیم صورتحساب اموال در حکم مصرفی جهت ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی در در پایان هر سال مالی

13- تنظیم صورتحساب های اموال رسیده در فواصل شش ماهه جهت ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی

14- تنظیم اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال  اموال اهدایی به ادارات پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام تشریفات قانونی و ثبت در دفاتر اموال

15- تهیه صورتحساب ها ی اموال فرستاده پس از نقل و انتقالات اموال جهت وزارت امور اقتصاد و دارایی

16- تحویل و تحول و نگهداری حساب اوراق بهادار ،اسناد مالکیت خودروهای متعلق به دستگاه دولتیو همچنین اموال غیر منقول و نگهداری سوابق و اسناد مالکیت دارایی های نامشهود از قبیل : امتیاز خطوط تلفن و ...