صفحه اصلی > بهبود کیفیت > کمیته ها 

کمیته های بیمارستان فارابی بستک سال 1394

 

نام کمیته

رئیس کمیته

دبیر کمیته

توالی برگزاری کمیته

اعضاء

بهبود کیفیت

آقای دکتر کهن

خانم شکراللهی

هر 2 ماه

دکتر کهن- آقای حسین زاده خانمها دهتایی شکراللهی ارژه و آقای پیشه ورپور

اخلاق پزشکی و رسیدگی به شکایات

آقای دکتر کهن

خانم پراور

ماهیانه

 دکتر کهن- آقای حسین زاده خانمها دهتایی-شکراللهی  - بنی عباسی -گشویی زاده-بدخش-رئیسی زاده-رزاقی- زارعی-خرمی-امام-نگین بنی عباسی- ارژه- جلیل پور -آقای پیشه ورپور

دارو و درمان ، تجهیزات پزشکی و تغذیه

آقای دکتر کهن

آقای نعیمیان اقای محمدی

هر 3 ماه

دکتر کهن- آقایان حسین زاده دکتر نیکنام نعیمیان پیشه ورپور بهرامی محمدی خانمها دهتایی بنی عباسی گشویی زاده بدخش شکراللهی

مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

آقای دکتر کهن

آقای عزیزی

ماهیانه

دکتر کهن- اقایان  حسین زاده -جعفری عزیزی دادی زاده خانمها دهتایی شکراللهی ترابی

حفاظت فنی و بهداشت کار

آقای دکتر کهن

خانم خوری جانشین خانم دهتایی

ماهیانه

دکتر کهن- آقایان حسین زاده-بهرامی نعیم آبادی نعیمیان خانمها  دهتایی- شکراللهی

ایمنی مادر و نوزاد و ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر

آقای دکتر کهن

خانم رزاقی خانم قلی پور

ماهیانه

دکتر کهن دکتر جباری – دکتر رحیمی- دکتر جدکاره آقایان حسین زاده محمدی-خانمها دهتایی – شکراللهی - گشویی زاده- رزاقی- قلی پور - ارژه

بهداشت محیط

آقای دکتر کهن

آقای بهرامی

ماهیانه

دکتر کهن- آقایان حسین زاده بهرامی نعیم آبادی خانمها دهتایی-شکراللهی خرمی- بدخش

کنترل عفونت بیمارستانی

آقای دکتر کهن

خانم بدخش

ماهیانه

دکتر کهن- دکتر برزانیان -آقایان حسین زاده نعیم آبادی-پیشه ورپور-بهرامی-خانمها دهتایی-بنی عباسی-گشویی زاده-بدخش-رئیسی زاده-رزاقی-شکراللهی زارعی-قلی پور

مرگ و میر-مرگ مادر مرگ پری ناتال- احیاء نوزاد

آقای دکتر کهن

خانم عبدالله زاده خانم ارژه

ماهیانه

دکتر کهن- دکتربرزانیان -دکتر مدنی آقایان حسین زاده - پیشه ورپور- -خانمها دهتایی- شکراللهی عبدالله زاده -ارژه

بحران و بلایا

آقای دکتر کهن

آقای پیشه ورپور

ماهیانه

دکتر کهن- آقایان حسین زاده جعفری -پیشه ورپور-خانمها دهتایی نگین بنی عباسی- شکراللهی

طب انتقال خون

آقای دکتر کهن

خانم انوری جانشین

هر 2 ماه

دکتر کهن- دکتر حنایی دکتر برزانیان آقایان حسین زاده پیشه ورپور  -خانمها دهتایی- نازیلا بنی عباسی شکراللهی خرمی

اورژانس -تعیین تکلیف بیمار- تریاژ

آقای دکتر کهن

آقای پیشه ور پور

ماهیانه

دکتر کهن-دکتر برزانیان آقایان حسین زاده جعفری -عزیزی پیشه ورپور- خانمها دهتایی- شکراللهی- امام - خرمی

تیم مدیریت اجرایی

آقای دکتر کهن

آقای حسین زاده

ماهیانه

دکترکهن آقایان حسین زاده جعفری خانمها دهتایی شکراللهی نگین بنی عباسی