صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 

آدرس:

بستک-بلوار دکتر سعیدی-خیابان دکتر سعیدی-بیمارستان فارابی

تلفن:44321471

44321472

44325742

44325743

44324189