نام واحد : دبیرخانه

مسئول واحد : مریم رستگار

سابقه کار : 13 سال

تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف :

 انجام مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری - ثبت و دریافت نامه های رسیده و ارسالی از اداره ها و نهادها - ارسال مرخصی پرسنل - بایگانی نامه ها و اسناد - تکثیر نامه ها و ابلاغ ها و توزیع در واحد های مختلف - ارسال و دریافت عکس - توزیع مجلات و بروشورهای رسیده به واحد های مربوطه